• 44
    0

    යොවුන්පුරය 10 වැනි වරටත් අද( 27) සිට 31 දක්වා වීරවිල දී පැවැත්වේ. ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ජාතික ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු, නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය හා ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය එක්ව සංවිධාන කරනු ලබන, යොවුන්පුරය වීරවිල පශූ සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ. දෙස් විදෙස් ...