• 77
    0

    තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුන් වෙත මෙතෙක් ගෙවනු ලැබූ මහපොළ වාරිකය වන රුපියල් 1,500 රුපියල් 2,500 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කරයි. නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති රවුෆ් හකීම් මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය ...