• 96
    0

    කොරියානු රැකියා බලාපොරොත්තුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාළව, ඇගයුම් මත ලකුණු දීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පැවැත්වෙන කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා පරීක‍්ෂණ ඔක්තෝබර් මස 08 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන් බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය සදහන් කළේය. පසුගිය 28 දින මෙම කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය ආරම්භ විය. සති අන්ත සහ නිවාඩු දිනයන් හැර දින 77ක් මෙම පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙවර ...
  • 343
    0

    ඇගයුම් මත ලකුණුදීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පවත්වනු ලබන කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සදහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම 2019.03.26 දින ආරම්භ විය. අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම 2019.03.29 දින දක්වා කාර්යාංශයේ මධ්‍යස්ථාන 18කදී සිදු කෙරෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය පවසයි. අයදුම්පත් නිකුත් කිරීමේ පළමු දින වන  26 දින අයදුම්පත් 4998ක් නිකුත් කර තිබේ. ඉන් වැඩිම අයදුම්පත් ප්‍රමාණය නිකුත් කර ඇත්තේ ...