• 368
    0

    සාත්තු සේවිකා, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, වෑද්‍දුම්කරු, යන්ත්‍ර එකලස්කරු යනාදි රැකියා පුරප්පාඩු සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවනු ලැබේ.         උපුටා ගැනීම: ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවිය