• 61
    0

    ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරීමට සමගාමීව රුපියල් මිලියන 745.8 ක වියදමින් දහම් පාසල් 226ක් සඳහා ධර්ම ශාලා ඉදිකිරීමට නිවාස හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ. ඉදිරි මාස තුන තුළ මෙම දහම් පාසල් සඳහා ශාලා 226 ඉදිකර අවසන් කරන බව නිවාස හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය. ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරීම වෙනුවෙන් ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ ...